logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD  Home  >  BIP - AGAD  >  Zasób  >  Inwentarze  >  Genealogia  >  Metodyka  >  Działalność  >
Artykuły pracowników naukowych AGAD
Publikacje źródłowe
Projekt Archiwum Radziwiłłów
Projekt "Ukraina poł. XVI - poł. XVII w."
Informacje o książkach wydawanych przez AGAD
Kultura+

ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW DZ. XXI "AKTA SŁUG I RZEMIEŚLNIKÓW"

Wersja 1.0

Wprowadzenie
        

I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU.

        Dział XXI jest częścią składową Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów. Dotyczy sług i rzemieślników radziwiłłowskich, bądź też ludzi związanych interesami z domem Radziwiłłów, jak np. kupcy, dzierżawcy i dostawcy. Dział obejmuje okres od XVI do XIX wieku. Najwcześniejsze akta sięgają po rok 1586 [sygn. S 334], najpóźniejsze po rok 1839 [sygn. A 83]. Materiał pod względem zawodowym ludzi jest bardzo zróżnicowany. Wyróżniamy tam kilka grup ludzi:

 1. Administracja, na którą składają się: administratorzy, plenipotenci w różnych sprawach, gubernatorzy, dyspozytorowie folwarków, ekonomowie, rewizorzy, kontrolerzy, kluczwójci itp.
 2. Osoby związane z gospodarką leśną: oberstrażnicy, strażnicy puszcz, nadleśni, leśniczy, intendenci puszcz, rewizorzy lasów, zwierzynnicy, „objezdczycy”, łowczy, gajowi, bażantarnicy itp.
 3. Osoby związane z handlem spławnym: komisarze spławni, dyspozytorzy wicin, szafarze wicin, pisarze spławu, dozorcy batów itp.
 4. Osoby związane z przemysłem w dobrach radziwiłłowskich: superintendenci rudni, inżynierowie, mechanicy, rysownicy, „fabrykanci” pojazdów, instrumentów dętych i inni, majstrzy bud potażowych, browarnicy, gorzelniani, dyspozytorzy itp.
 5. Rzemieślnicy wszelkiego rodzaju jak: rymarze, ludwisarze, kaflarze, stelmachowie, mosiężnicy, fajerwerkarze, biksmacherzy, złotnicy, szmuklowie, kowale, cieśle, ślusarze, strycharze, kopijnicy, stolarze, zegarmistrzowie, siodlarze, zamsznicy, papiernicy, szpadnicy, snycerze, garbarze, sztukatorzy, linnicy, fechmistrzowie, blacharze, gontarze, tokarze, szewcy, tapicerzy, garncarze, mydlarze, szczotkarze, murarze, kotlarze, malarze, szwaczki, krawcy, kapelusznicy, czapnicy, kuśnierze, rękawicznicy, hafciarki, młynarze, piekarze, szklarze itp.
 6. Personel składający się na służbę folwarczną:
  • Oficjaliści, kanceliści, pisarze: magazynowi, browarni, prowentowi, kuchenni itp.
  • Stangreci, forysie, hajducy, stajenni, furmani, gumienni, owczarze, pasterze, stadni, parobcy, dozorcy wszelkiego rodzaju itp.
 7. Służba domowa i osobista oraz cały personel składający się na dwór: froterzy, praczki, garderobiane, szafarze, szafarki, czyściciele, szatniarze, kucharze, kredensarze, kawiarze, cukiernicy, pasztetnicy, kamerdynerzy, lokaje, pokojowi, służebne, marszałkowie dworu, burgrabiowie pałacowi i mamki, guwernantki, damy do towarzystwa, sekretarze osobiści, nauczyciele języków, muzyki, dworzanie, gracjaliści, kapelani nadworni, tatarowie, murzyni, kozacy itp.
 8. Artyści nadworni: muzycy, śpiewacy, tancmistrzowie, baletnice itp.
 9. Służba sanitarna: doktorzy, felczerzy, chirurdzy, balwierze, cyrulicy, akuszerki, aptekarze itp.
 10. Urzędnicy pocztowi: rządcy poczty, ekspedytorzy itp.
 11. Kupcy, dostawcy, arendarze, dzierżawcy, faktorzy, furmani itp.

        Większość materiału stanowią plenipotencje, kontrakty służbowe [jest nawet kontrakt o założenie „fabryki” saletry – sygn G 21], asygnacje na pensję, wszelkiego rodzaju umowy o pracę, dyspozycje wypłacenia pieniędzy za taką czy inną robotę, „noty wybranych pieniędzy”, pokwitowania za otrzymaną pensję. Ponadto spotykamy jeszcze nominacje służbowe, rejestry robót, raporty o robotach, instrukcje służbowe, dzienniki czynności (te bardzo rzadko). Rzadko zdarzają się inwentarze „fabryk”, korespondencja w sprawach służbowych. Zachowane akta pozwalają stwierdzić, że słudzy i rzemieślnicy radziwiłłowscy nie zawsze mieli opłacane „zasługi”, bo w aktach spotykamy prośby o zasługi, o ordynarie, procesy w związku z takimi czy innymi pretensjami do Radziwiłłów. Skutkiem tego mamy w aktach wiele akt procesowych, na które składają się także pozwy, manifestacje, transakcje ugodowe, akta procesowe powstałe w wyniku różnych spraw, głównie o należności. Występują także kontrakty dzierżawne, kontrakty o dostawy, rozliczenia, rejestry towarów, wszelkiego rodzaju rachunki. Nie brak również rozliczeń, weksli, akt dotyczących długów.

II. SPOSÓB UPORZĄDKOWANIA

        Podstawą opracowania jest inwentarz działu XXI, datowany na połowę XIX wieku., nieznanego autorstwa, odnaleziony w AGAD w 1953 r. przez Barbarę Rudawską.

W trakcie dawniejszych prac porządkowych nad aktami Archiwum Radziwiłłów odnaleziono akta „sług i rzemieślników” nie ujęte w inwentarzu. Dokumenty te zinwentaryzowano, dodając drugą cześć do istniejącego inwentarza. W części tej dominują akta osób niebędących w stałym stosunku służbowym, a jedynie związanych doraźnie różnymi interesami i usługami z Radziwiłłami. Część pierwsza znacznie bogatsza, obejmowała łącznie z aneksami 2738 pozycji, część druga 632 pozycji. Całość działu XXI miał sygnatury w obrębie każdej litery od numeru pierwszego. Ten sposób sygnowania zastosowano do obydwu części. Dział nie był paginowany.

        Autorka inwentarza rozpoczęła prace nad działem XXI od paginacji akt. Jednostki archiwalne z obu części inwentarza zostały scalone pod odpowiednimi literami. Inwentarz został uzupełniony o dalsze akta odnalezione w trakcie porządkowania różnych działów Archiwum Radziwiłłów. Ogólnie, w odniesieniu do całego działu odnaleziono i uzupełniono 55 braków (jednostki te od lat uchodziły za zaginione) oraz dołączono 12 jednostek nie ujętych do tej pory w inwentarzu. Mimo, że podstawą układu inwentarza jest porządek alfabetyczny, to w obrębie poszczególnych liter nazwiska nie są ułożone precyzyjnie (chodzi o drugą i kolejna literę). Nazwiska z drugiej części zostały dopisane na końcu każdej litery w istniejącym podziale alfabetycznym.

        Dla ułatwienia dla korzystających zrobiono konkordancję sygnatur. Sprawdzono także język. W przewyższającej ilości jest to język polski, ponadto występuje także łacina, niemiecki, rosyjski, francuski i hebrajski. Regestrów nie modernizowano pod względem językowym.

        W dziale występują głównie akta luźne, w rzadkich przypadkach akta zszyte, (z reguły są to książeczki służbowe). Do inwentarza nie sporządzono indeksu geograficznego ze względu na znikomą ilość nazw geograficznych pojawiających się w inwentarzu. Występują tu głównie nazwy ważniejszych miejscowości należących do Radziwiłłów takie jak: Biała, Bijże, Kopyl, Mir, Newel, Nieśwież, Ołyka, Słuck, Siebież.

        Dział zawiera 3653 jednostki archiwalne. Nie był mikrofilmowany. Historyczny inwentarz zostanie przekazany do Archiwum Radziwiłłów działu XXVII „Sumariusze i inwentarze archiwów radziwiłłowskich”.

        Aby ułatwić wyszukanie słowa lub jego części z treści regestu przygotowano Wyszukiwarkę.


Plan pracy Pracowni Naukowej AGAD w 2014 r.
Czas zwykły:
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00
Wietrzenie Pracowni Naukowej odbywa się w godzinach: 12.15 - 12.30, 17.00 - 17.15
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię Naukową
Czas skrócony:
18 kwietnia (Wielki Piątek) od 9.00 do 12.00
30 kwietnia, środa od 9.00 do 16.00
18 czerwca, środa od 9.00 do 16.00
31 października, piątek od 9.00 do 12.00
Zamknięta:
1 stycznia, środa (Nowy Rok)
6 stycznia, poniedziałek (Trzech Króli)
21 kwietnia, poniedziałek (Wielkanoc)
1 maja, czwartek (Święto Pracy)
2 maja, piątek
19 czerwca, czwartek (Boże Ciało)
20 czerwca, piątek
10 listopada, poniedziałek
11 listopada, wtorek (Święto Niepodległości)
24 grudnia, środa (Wigilia)
25 grudnia, czwartek (I Dzień Świąt)
26 grudnia, piątek (II Dzień Świąt)
30 grudnia, wtorek
31 grudnia, środa (Sylwester)
Kontakt telefoniczny
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 429 (Pracownia Naukowa)
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 427
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 446
W sierpniu Pracownia Naukowa jest zamknięta.
Ponadto Pracownia Naukowa jest zamknięta w soboty i niedziele.